REGULAMIN KĄCIKA ZABAW DLA DZIECI W GALERII WNĘTRZ CERPOL

 

 

 1. Organizatorem kącika zabaw w obiekcie Galeria Wnętrz Cerpol jest CERPOL A. Buba Sp. k., z siedzibą w Ligocie Prószkowskiej (46-060), ul. Szkolna 26 (adres do doręczeń: Opole, ul. Światowida 6a) zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491331, NIP 9910312072.
 2. Kącik zabaw jest jedynie wydzieloną częścią Galerii przeznaczoną dla odpoczynku i zabawy dzieci i jest ogólnodostępny.
 3. Kącik zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat do lat 12.
 4. Dziecko wchodzi oraz przebywa na terenie zabawowym w obecności pełnoletniego opiekuna i w trakcie pobytu pozostaje pod jego opieką.
 5. Przed wejściem na teren zabawowy należy zadbać, aby dziecko nie posiadało ze sobą przedmiotów niosących ryzyko obrażeń np. pierścionki, wisiorki, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami, etc.
 6. Jednocześnie w kąciku może przebywać 5 dzieci.
 7. Obsługa Galerii może czasowo ograniczyć wstęp do kącika ze względu na możliwość przekroczenia maksymalnej ilości dzieci z niego korzystających.
 8. Zabrania się przebywania w kąciku zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji bakteryjnych i wirusowych.
 9. Obsługa Galerii uprawniona jest do wyproszenia osób wskazanych w ust. 8, jak też osób zakłócających zabawę pozostałym dzieciom.
 10. Osoby przebywające na terenie kącika zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i stosowania się do poleceń obsługi Galerii.
 11. Z zabawek/urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Na terenie kącika zabaw zabrania się: zaśmiecania, spożywania pokarmów i picia napojów, wynoszenia zabawek i wyposażenia poza kącik zabaw.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.
 14. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w kąciku zabaw odpowiadają wyłącznie opiekunowie.
 15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 16. 16. Korzystanie z kącika zabaw jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.